Vad vi kan
stå till tjänst med

Våra tjänster:

Årlig säkerhetsbesiktning
av lekplatser

Installationsbesiktning
av lekplatser

Konsultation, planering och utformning av lekplatser och lekredskap

Detta ingår:

Besiktning

I “Årlig säkerhetsbesiktning” och “Installationsbesiktning” ingår besiktning av permanent installerade lekredskap med tillhörande islagsyta, utförd av besiktningsman som är certifierad av Sereno.

Utöver lekredskap besiktigar vi även staket, brunnar, grindar, pergolor/paviljonger och spaljéer (om dessa bedöms ligga inom lekområdet).

Årlig säkerhetsbesiktning genomförs mot följande kravdokument:

  • Svensk standard SS-EN 1176 1-7 och 10-11
  • Tillverkarens anvisningar
  • Tillämpliga delar av Plan-och Bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR), Ordningslagen (OL) och Produktsäkerhetslagen (PSL)

Där det stötdämpande underlaget består av löst fyllnadsmaterial såsom sand, grus, träspån eller bark, genomför vi en okulär besiktning av dess funktionsduglighet och stötdämpande förmåga.

Vi provgräver också lösa fyllnadsmaterial på ett par slumpmässiga platser inom fallutrymmet för att kontrollera lagertjocklek. Kontrollen sker också genom att med egen vikt provbelasta ytan för att uppskatta packningsbarhet och hårdhet.

Där det stötdämpande underlaget består av platsgjuten gummi, gummiplattor och konstgräs med underliggande stötdämpande lager, genomförs en visuell kontroll för att identifiera sprickor, skadegörelse eller revor som skulle kunna påverka den stötdämpande förmågan eller på annat sätt utgöra en risk.

HIC-provning enl. SS-EN 1177:2018 ingår inte i våra tjänster, men kan eventuellt ombesörjas via tredje part.

Protokoll

Efter besiktningen upprättas ett protokoll där samtliga besiktigade redskap dokumenteras med en bild och beskrivning av redskapet.

Identifierade fel eller risker anges med:

  • Hänvisning till gällande svensk standard SS-EN 1176, samt tillämplig svensk lag.
  • Detaljbild/-er
  • Beskrivande text av identifierade fel
  • Klassificering av fel: A-C
  • Besiktningsmannens kommentarer

Beställ tid för besiktning