Tid för årlig säkerhetsbesiktning?

Stockholm med omnejd

Boka årets säkerhetsbesiktning

”Varje år uppsöker uppskattningsvis 18 000 barn akutmottagningar efter lekplatsolyckor i Sverige. Över hälften av fallen är hjärnskakningar, benbrott eller leder som hoppat ur. (IDB 2010-2014). Härtill kommer ytterligare ca 32 000 barn som skadats på lekplatser men som vänt sig till vårdcentraler, jourmottagningar och tandvården. (Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014).” Källa: Konsumentverket

Varför är det viktigt med besiktning?

Enligt FN:s barnkonvention, artikel 31, så har varje barn rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö.

Först och främst handlar det såklart om att vi ska kunna erbjuda våra barn en säker och trygg miljö att leka och utvecklas i, men även för att det finns lagar och regler för lekplatser som ser till att de byggs och underhålls på rätt sätt. Dessa regler reglerar också hur ofta besiktningar ska utföras. Mer utförligt kan man läsa mer om detta på Boverket.se – “Regler för lekplatser och lekredskap”.

En besiktning går ut på att identifiera eventuella fel och oförutsedda risker, på eller runt en lekplats, som kan leda till att ett barn gör sig illa. Felen/riskerna graderas beroende på hur stor sannolikhet det är, eller hur allvarlig skada de kan åsamka ett barn.

Fastighetsägaren är ansvarig för att lekplatsen är säker och att gällande lagar och regler för en lekplats efterlevs. En årlig säkerhetsbesiktning hjälper er att leva upp till kraven i kombination med att ni åtgärdar de fel och risker som identifierats i besiktningen.

Med anledning av pågående pandemi

Ökad belastning på lekplatser och utegym
Sedan pandemin bröt ut har vi sett en ökad aktivitet på lekplatser och utegym. Det är bra att vi rör oss mer och därmed håller oss friska. Samtidigt ökar slitaget på redskapen och det är därför ännu viktigare att besiktiga era lekplatser och utegym nu.

Vi hjälper er på bästa sätt. Boka den årliga säkerhetsbesiktningen hos oss.

Vi ser i första hand till att besiktiga lekplatser i vår ensamhet i syfte att minska risken för smittspridning av Corona. I de fall beställare gärna vill vara med går det naturligtvis bra, under förutsättning att de är friska och håller behörigt avstånd.

Våra tjänster:

Årlig säkerhetsbesiktning

Årlig säkerhetsbesiktning
av lekplatser

Installationsbesiktning

Installationsbesiktning
av lekplatser

Konsultation, planering och utformning av lekplatser och lekredskap

Följ oss på LinkedIn